Algemene voorwaarden van Martin Gaus Hondenschool Goes

I. Algemeen

Alle tussen Martin Gaus Hondenschool Goes en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Bij aanvang van een cursus / workshop dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers goedkeuring te geven.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

II. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, mits uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bank of giro te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus / workshop, tenzij punt II-4 van toepassing is.
 4. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar ratio worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld -na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal- aan de cursist gerestitueerd.
 6. De cursisten mogen de eindtest van de basiscursus, tegen herhaalde betaling van het testafnamegeld, net zo vaak afleggen, totdat de test met goed resultaat is afgesloten (examengarantie).
 7. Indien de cursist echter meer dan twee maal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examengarantie.
 8. Inhaallessen voor de reguliere cursussen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de train(st)er en naar mogelijkheden van de train(st)er ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen. Voor workshops is dit niet mogelijk.
 9. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
 10. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Martin Gaus Hondenschool Goes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein en leslocatie(s) van de hondenschool.

III. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
 6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 9. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.

IV. Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Martin Gaus Hondenschool Goes.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Martin Gaus Hondenchool Goes.
V. Privacy
 1. Martin Gaus Hondenschool Goes hecht veel waarde aan kwaliteit: we werken daarom graag samen met andere kwaliteitsaanbieders. We maken  - uiteraard binnen de wettelijke kaders - gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie, maar ook voor informatie vanuit onze partners. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee. 

 

Kattendijke, februari 2012